Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

kkas
Tylko ktoś, kto dużo płakał, może docenić życie w całym jego pięknie i głośno się śmiać.
— Oriana Fallaci "List do nienarodzonego dziecka"
kkas
4310 2283
Reposted fromiwillbefine iwillbefine via3u3a 3u3a
kkas
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
kkas
2052 233a
Reposted fromlavendowy lavendowy via3u3a 3u3a

May 29 2017

kkas
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vialavie lavie
kkas
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadotknij dotknij

May 22 2017

kkas
- Co to jest nadzieja? - Nadzieja...nadzieja jest wtedy, gdy szukasz bursztynu w piaskownicy. - Ale w piaskownicy nie ma bursztynów. - No właśnie. Ale mimo wszystko wciąż uparcie szukasz, choć wiesz, że szansa aby jakikolwiek znaleźć jest minimalna.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viax-ray x-ray
kkas
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viajanealicejones janealicejones
kkas
kkas
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viakerosine kerosine
kkas
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viakerosine kerosine
kkas
0759 8d47

April 26 2017

kkas
Reposted frombluuu bluuu
0877 5207 500
Reposted frombaelwolf baelwolf viaorchila orchila
kkas
6488 4fec
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viagabrynia gabrynia
kkas
1727 08ff
Reposted fromwagabunda wagabunda viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kkas

April 20 2017

kkas
kkas
Reposted fromFlau Flau viaamie amie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl