Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

kkas
kkas
Reposted fromFlau Flau viaamie amie
9351 aae2 500

megbiediger:

It’s the Pope

3057 17dd
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaikari ikari
kkas
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaHypothermia Hypothermia
2081 485a 500

90377:

Surenen Pass Hike by kaveman743

April 10 2017

kkas
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viabrzask brzask
kkas
kkas
8559 382a
Reposted frommeem meem viatentatrice tentatrice

April 04 2017

kkas
kkas
4962 6229
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaazazel azazel
kkas
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viaazazel azazel
kkas
8210 aee5
Reposted fromtwice twice viaHypothermia Hypothermia
1221 0433 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaazazel azazel
kkas
To się zaczyna w nocy, sam nawet za bardzo nie wiem co mam robić, nie śpię. Nawet nie masz pojęcia co to jest: samotność, cisza, wilgotne ciepło poduszek sto razy obracanych, nasłuchiwanie odgłosów kroków i samochodów na ulicy, czyjegoś głosu, błysk latarni, tortury przeszłości, strach przed przyszłością, czy będzie taka jak przeszłość, a potem białawy świt poprzez firanki, i te pieprzone ptaki (...)
— Lolita Pille "Bubble gum"
kkas
7321 39bc 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabadblood badblood
kkas
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viabadblood badblood

March 30 2017

8612 0989
Reposted fromjecer jecer viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl