Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

kkas
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaaaajlajk aaajlajk
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack via3u3a 3u3a
3520 6921
kkas
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk via3u3a 3u3a
kkas
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiezwyykla niezwyykla
kkas

June 20 2017

kkas
5220 59b6
Reposted from3ch0 3ch0 viaDagarhen Dagarhen
kkas
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
kkas
kkas
4721 ab7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaglorka glorka

June 14 2017

6414 60a3 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakerosine kerosine
kkas
3704 2b39 500
Reposted fromkosmicznyholender kosmicznyholender viamiimi miimi
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viamiimi miimi
kkas
7483 c539 500
Reposted fromkaiee kaiee viamiimi miimi

June 13 2017

kkas
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viakiks kiks
kkas
3676 5ec3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish

June 06 2017

kkas
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatoskalatte toskalatte

May 30 2017

kkas
3290 c3b8
kkas
Jeżeli nie cieszysz się z rzeczy pozornie małych i prostych, takich jak oddech, chleb czy kubek kawy, to znaczy tylko tyle, że jeszcze za mało straciłaś. Nie martw się, życie Ci pomoże, życie Cię nauczy radości. (Wszystko jest kwestią czasu)
— zobaczyć świat inaczej fb.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl